Casa Verde

Programul Casa Verde Fotovoltaice

Pentru informatii suplimentare sunati la 0736 655 416 sau email sorin@showmine.ro

Documente necesare înscrierii:

 cererea de finanţare (anexa nr. 3 la ghidul de finantare);
● actul de identitate al solicitantului;
● extras de carte funciară din care să rezulte dreptul de proprietate asupra imobilului construcţie pe care se va implementa proiectul;
● certificatul de atestare fiscală privind obligaţiile de plată către bugetul de stat, emis pe numele solicitantului, de către organul teritorial de specialitate al Ministerului Finanţelor Publice;
● certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului, de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul;

■ DACĂ sistemul de panouri fotovoltaice care deserveşte construcţia se amplasează pe teren, se va prezenta în plus și extras de carte funciară, din care să rezulte că solicitantul este proprietar/deţine un drept de folosinţă asupra imobilului teren;

 DACĂ din extrasul de carte funciară nu rezultă exact adresa de implementare completată de solicitant în cererea de finanţare, se va prezenta în plus și un document, în original sau copie, emis de unitatea administrativ-teritorială din care să rezulte că imobilul înscris în cartea funciară, prezentată în vederea implementării proiectului, este aferent adresei menţionate în cererea de finanţare;

■ DACĂ solicitantul dorește să implementeze proiectul la o altă adresă decât adresa de domiciliu, se va prezenta în plus și certificatul de atestare fiscală privind impozitele şi taxele locale şi alte venituri ale bugetului local, emis pe numele solicitantului de către autoritatea publică locală în a cărei rază teritorială se va implementa proiectul;

■ DACĂ cererea de finantare este semnată de altă persoană decât solicitantul (proprietarul imobilului), se va prezenta în plus și împuternicirea notarială din care să rezulte acest lucru, inclusiv actul de identitate al persoanei împuternicite;

Oferta Showmine-Fotovoltaice:

In functie de nevoile Dvs., va puteti alege unul dintre pachetele:

  1. Sistem on-grid monofazat 3kW: 23.500 lei.
  2. Sistem on-grid trifazat 3kW: 25.500 lei.
  3. Sistem on-grid monofazat 5kW: 28.500 lei.
  4. Sistem on-grid trifazat 5kW: 30.000 lei.

Orice oferta include TVA, cheltuieli de instalare, montaj si cost de transport.

Cine suntem noi?

Skip to toolbar